Pravni akti

Pravna pomoć ima za cilj pružanje konkretnih pravnih saveta i podrške u slučaju nasilja i/ili diskriminacije na osnovu pretpostavljene i/ili stvarne seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kao i intenziviranje komunikacije i saradnje Labrisa i drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava sa državnim institucijama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Svesne da je homofobično i transfobično nasilje sveprisutno, a da se retko prijavljuje, želimo da unapredimo informisanost LGBT osoba o mehanizmima i zakonskim mogućnostima zaštite u okviru postojećih institucija i regulative.

Pravni okvir:

DOMAĆI ZAKONI

 • Ustav Srbije (PDF)
 • Zakon o zabrani diskriminacije (PDF)
 • Zakon o radu (PDF)
 • Zakon o radiodifuziji (PDF)
 • Zakon o visokom obrazovanju (PDF)
 • Zakon o javnom informisanju (PDF)

STRATEŠKA DOKUMENTA

 • Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, 27. jun 2013. (PDF)
 • Garancije međunarodnih dokumenata o slobodi mirnog okupljanja 1990. (PDF)
 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 1950. (PDF)
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 1971. (PDF)
 • Parlamentarno zasedanje Saveta Evrope, Preporuka 924, 1981. (PDF)
 • Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons, 24 june 2013. (PDF)

Više o mogućnostima pravne zaštite od diskriminacije možete pronaći na linkovima:

 • Krivičnopravna zaštita od diskriminacije (PDF)
 • Prekršajnopravna zaštita od diskriminacije (PDF)
 • Reč Poverenice za zaštitu ravnopravnosti (PDF)

PREPORUKE I SMERNICE

 • Kodeks novinara Srbije, uputstva i smernice, 2008. (PDF)
 • Završna razmatranja inicijalnog seminara za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Srbiji, 2012. (PDF)