ODLUKA o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

Kategorija: Praćenje primene Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije / Datum: avgust 13, 2015

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi
O D L U K U 

o obrazovanju Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

1. Obrazuje se Savet za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (u daljem tekstu: Savet), kao povremeno radno telo Vlade.

2. Zadatak Saveta je da prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i da blagovremeno upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan).

3. Savet ima 11 članova.

Za predsednika Saveta imenuje se dr Suzana Paunović, v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Za članove Saveta iz reda postavljenih lica, državnih službenika na položaju ili državnih službenika na izvršilačkom radnom mestu, imenuju se:

1) Čedomir Backović, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde;

2) Dragoljub Radović, savetnik ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3) Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave;

4) Laslo Čikoš, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

5) Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

6) doc. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

7) Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

8) Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija.

Za člana Saveta iz reda predstavnika AP Vojvodina, imenuje se:

Adrian Borka, viši stručni saradnik za ljudska i manjinska prava u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine.

Za člana Saveta iz reda predstavnika jedinica lokalne samouprave, po predlogu Stalne konferencije gradova i opština, imenuje se:

Jelena Brankov Čerevicki, šef odseka zajedničkih poslova i koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti i sprovođenja politike jednakih mogućnosti u opštini Bečej.

4. Predsednika i članove Saveta, Vlada zamenjuje posebnim rešenjem.

5. Predstavnici nadležnog odbora Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Pokrajinskog ombudsmana, organizacija civilnog društva i druge zainteresovane strane imaju pravo da prisustvuju sednicama Saveta i da se na drugi način uključe u njegov rad.

6. Savet, po potrebi, može pozivati predstavnike drugih državnih organa i organizacija i udruženja da prisustvuju sednicama Saveta.

7. Savet se obrazuje na period do usvajanja finalnog izveštaja o realizaciji Akcionog plana.

8. Savet može od nadležnih državnih organa i organizacija tražiti podatke, dokumentaciju i informacije od značaja za njegov rad.

9. Savet održava redovne sednice najmanje na svaka tri meseca, a dostavlja izveštaje o radu nadležnom odboru najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

10. Savet donosi poslovnik o svom radu.

11. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Savetu pruža Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8572/2015-1
U Beogradu, 13. avgusta 2015. godine
Vlada
Predsednik,
Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>