O Labrisu

Labris je nastao kao grupa za lezbejska ljudska prava u Beogradu 1995. godine. Grupa je nastala je iz gej i lezbejskog lobija Arkadija, osnovanog 1990. godine, a registrovanog 1994. godine u Beogradu.

Prvih šest godina delovanja Labris je za realizaciju svojih aktivnosti koristio prostorije i opremu dve ženske organizacije. Grupa je ušla u svoj prostor 2001. godine, što je pomoglo dalju realizaciju aktivnosti.

Od 2001. godine Labris funkcioniše kao siguran prostor za sve žene koje su spremne da poštuju druge žene, nenasilnu komunikaciju i različitost bez obzira na nacionalnu, rasnu, versku, klasnu pripadnost, starost, profesiju, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost i seksualnu orijentaciju.

Resurs centar radi svakog radnog dana (po dogovoru i vikendom). U Resurs centru možete koristiti internet i družiti se u okviru brojnih dešavanja u toku godine – projekcije filmova, radionice, večeri druženja, kokteli, izložbe… Takođe, na raspolaganju vam je bogata biblioteka i videoteka.

Misija


Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.


Ciljevi

  1. Fokusirano zalaganje za ostvarenje jednakopravnosti LGBT osoba i primenu postojećih zakonskih propisa koji štite LGBT ljudska prava;
  2. Veća vidljivost LGBT tema i osoba u javnosti i njihova afirmativna prezentacija;
  3. Intenzivna saradnja sa drugim LGBT i OCD organizacijama, kao i institucijama koje pružaju pravnu podršku i zaštitu LGBT osobama u slučajevima nasilja i diskriminacije;
  4. Osnaživanje lezbejki u prihvatanju svojih identiteta;
  5. Edukacija i senzibilizacija profesionalaca/ki o LGBT temama i homofobiji;
  6. Pokretanje dijaloga o načinu obrađivanja informacija o drugačijoj seksualnoj orijentaciji od heteroseksualne unutar formalnog školskog sistema;

Dostignuća

Godina Rezultati
1995. izašao prvi broj lezbejskih novina „Labris“ u Jugoslaviji
1997. Labris učestvuje u organizaciji Prve lezbejske nedelje održane u Sloveniji
2000. Labris organizuje Drugu lezbejski nedelju
2001. Labris pokreće prvi lezbejski web site u Jugoslaviji
2001. počela realizacija projekta „Labris – lezbejski informativni centar“
2001. Labris organizuje prvu Paradu ponosa u Jugoslaviji
2001. Labris učestvuje u organizaciji regionalnog sastanka lezbejki iz država bivše Jugoslavije održanog u Hrvatskoj
2002. Labris učestvuje u organizaciji seminara „Jednakopravno državljanstvo“ namenjenog lezbejkama iz država bivše Jugoslavije održanog u Sloveniji
2002. počela realizacija projekta „Edukacija ženskih grupa iz Srbije o lezbejskim ljudskim pravima“
2002. u saradnji sa GL organizacijama Gejten i Queeria, Labris realizuje kampanju „Zajedno različiti“
2003. podnet je Predlog izmena i dopuna Zakona o porodici
2003. počela realizacija projekta „Edukacija ženskih nevladinih organizacija, nevladinih organizacija za ljudska prava i medija o lezbejskim ljudskim pravima“
2003. pokrenuto web psihološko savetovalište za lezbejke
2004. Labris organizuje medijsku kampanju „Živela različitos“
2004. podnet amandman na Predlog Antidiskriminacionog zakona i Krivičnog zakona Srbije
2005. Labris organizuje medijsku kampanju „Pravo na život bez nasilja“
2005. Labris sprovodi istraživanje o nasilju nad LGBTTIQ osobama u Srbiji
2005. podnet amandman na predlog Zakona o ravnopravnosti polova
2006. pokrenuta serija seminara o lezbejskim ljudskim pravima namenjenih lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne i održan prvi seminar u Kikindi
2006. izlazi brošura o autentičnim iskustvima lezbejskog coming out-a u Srbiji
2006. Labris učestvuje u izradi trogodišnjeg Nacionalnog plana aktivnosti za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti
2006. Labris inicira aktivnosti koje su dovele do promene upitnika za dobrovoljne davaoce krvi, kojim je lezbejkama omogućeno da daju krv
2007. u saradnji sa drugim LGBTTIQ aktivistkinjama i aktivistima pokrenuta kampanja protiv diskriminacije „Ljubav za sve“
2007. započeta saradnja sa predstavnicama/ima demokratski orijentisanih političkih partija i predstavnicama/ima vlasti
2007. održan drugi seminar „Na slovo, na slovo L“, u Vrbasu kao i treći seminar u Beogradu
2008. započeta edukacija osoba koje se bave savetodavnim radom i zaposlene su u institucijama: centri za socijalni rad, škole, bolnice, itd
2008. Labris konačno dobija odgovor od Srpskog lekarskog društva na zahtev koji je upućen još 2005. godine, kojim SLD potvrđuje zvaničan stav Svestke zdravstvene organizacije – da istopolna orijentacija nije bolest
2008. pokrenut prvi krivični postupak protiv organizovanog napada pripadnika klero-fašističke organizacije Obraz na učesnice/ke Queer Beograd festivala
2008. održan četvrti lezbejski seminar u Lepenskom viru
2009. nakon više od četiri godine lobiranja Koalicije protiv diskriminacije čija je Labris članica, Zakon o zabrani diskriminacije je konačno usvojen u aprilu
2009. Labris je jedina organizacija koja je od početka do zabrane bila uključena u organizaciju Povorke ponosa koja je zabranjena samo 24 h pre nego što je trebalo da se održi
2009. članice Labrisa na seminarima za zaposlene u kancelarijama Republickog zaštitnika građana, kao i Pokrajinskog ombudsmana predstavile temu prava LGBT osoba u Srbiji
2009. održan peti lezbejski seminar u Kovačici
2010. održan šesti lezbejski seminar na Zlatiboru
2010. u saradnji sa Regionalnim centrom za manjine održana četiri treninga „Diskriminacija: upoznaj i suprotstavi se!“ Za preko 60 aktivista/kinja u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu
2010. održan peti po redu seminar „Istopolna orijentacija u radu domova zdravlja“ u Hajdukovu. Ovo je prvi Labrisov projekat finansiran od strane države, Ministarstva rada i socijalne politike
2010. držan seminar „Seksualna orijentacija i rodni identitet u pravnoj praksi“ u Kovačici. Seminar je namenjen pravnicima i pravnicama iz nevladinih organizacija, ali i državnih institucija
2010. Zajedno sa pravnim ekspertima/tkinjama izrađen je i predstavljen Predlog Zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, oko čijeg sadržaja su se usaglasile sve LGBT organizacije i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Nakon toga, Labris pokreće i kampanju o registrovanim istopolnim zajednicama „Ljubav je zakon“
2010. proslavljeno 15 godina rada Labrisa
2010. održan set radionica za zaposlene u Ženskom zatvoru u Požarevcu
2011. održane četiri predstave Forum teatra „Moć dijaloga“. Projekat je finansiralo Ministarstvo za kuturu, a predstave su bile namenjene učenicima i učenicama srednjih škola i njihovim nastavnicama/ima
2011. održana četvrta Lezbejska nedelja (seminar namenjen lezbejkama aktivistkinjama iz regiona)
2011. obeležen Pride day spuštanjem dugine zastave sa prozora Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, i snimljen promotivni spot „I am what I am“
2011. Labris u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Beograd prvi put zvanično ulazi u srednje škole. Projektom „Želim da ti kažem“
2012. Labris organizuje šest uličnih akcija:
– 17. maj obeležen IDAHO u Beogradu razgovorom sa sugrađankama i sugrađanima, žive biblioteke, deljenje knjiga, puštanje balona;
– 27. juna Labris organizuje mini Prajd u glavnoj ulici Beograda zajedno sa organizacijama ŽUC, Beograd Pride i Queeria centar;
– 10. jul Labris na Exit-u;
– 28. septembar promocija novog sajta koalicije LGBTIQ deljenjem kišobrana duginih boja za sve prolaznice i prolaznike;
– 30. oktobar podrška makedonskoj LGBT zajednici (predavanje simboličnog poklona ambasadoru Makedonije u Srbiji);
– 10. decembar Labris akcijom „Ugasi mrak“ obeležava međunarodni dan ljudskih prava, zajedno sa organizacijama Atina, ŽUC, Regionalni centar za manjine, udruženje Prostor, Centar za integraciju mladih, Udruženje studenata/kinja sa hendikepom.
2012. u okviru projekta Kalendar ljudskih prava dodeljen grant organizaciji Labris. (Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Ženski prostor)
2012. održan seminar za pravnike/ce u Babama – „Zastupanje LGBT osoba u sudskim procesima“
2012. Labrisova sportska grupa odlazi na Olimpijske LGBT igre (osvojeno zlato u krosu)
2012. Labris učestvuje u izadi „Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2013-2018“
2013. Labris sprovodi analizu dela udžbenika sredjnih škola kao i preporuke za izmenu diskriminatornog sadržaja koji se odnosi na seksualnu orijentaciju i rodni identitet
2014. Labris inicira Monitoring primene Strategije borbe protiv diskriminacije i odnosnog Akcionog plana u koji su uključene članice zajednice, PFLAG Srbija (koju je pokrenuo Labris), LGBT organizacije, kao i članovi/ce LGBT prijateljske mreže

Aktivnosti grupe

INFO CENTAR

Cilj Labrisovog lezbejskog info-centra je razmena informacija o radu grupe, aktivnostima, dešavanjima na lezbejskoj sceni i informacija o radu drugih lezbejskih i gej grupa kao i srodnih grupa. Labrisov info-centar je započeo sa radom februara 2001. godine, i radi svakim radnim danom od 09 h do 17 h. Rad info-centra se zasniva na osnaživanju mreže ljudi i organizacija kojima služi putem: info telefonske linije, e-mail konferencija, e-mail korespondencije, biblioteke, web sajta i štampanih materijala.

Labris info telefon

Svakodnevno se možete informisati o dešavanjima i aktivnostima na promociji LGBT prava u Srbiji i šire. Info telefon otvoren je svakog radnog dana od 09 h do 17 h. Labris Info centar vam nudi: biblioteku sa naslovima na srpskom i engleskom jeziku o različitim temama koje se tiču LGBT populacije, videoteku o različitim temama koje se tiču LGBT populacije. Labrisov web portal sadrži mnoštvo informacija koje se tiču lezbejskih prava i egzistencije, edukativne aktivnosti: seminari osnaživanja za lezbejke i žene drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, Labris Resurs centar za žene gde možete besplatno koristiti internet i družiti se u okviru brojnih dešavanja tokom godine – projekcije filmova, radionice, veceri poezije, izložbe…

Labris biblioteka i videoteka

Od dobijanja sopstvenog kancelarijskog prostora Labris je dobio mogucnost da značajno proširi fond biblioteke i videoteke. Knjige, časopisi i filmovi dostupni su svim članicama Labrisa.

Seminari

Labris već deset godina organizuje vikend seminare za lezbejke i žene drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Neke od tema koje su obrađivali seminari su: coming out, identiteti, pol i rod, homofobija i internalizovana homofobija, nasilje u lezbejskim vezama.

Labris novine

Cilj novina je da lezbejsku egzistenciju učine vidljivom kako lezbejkama tako i heteroseksualnoj javnosti. Prvi broj je izašao 1995. godine. Novine se štampaju i distribuiraju besplatno ženama u regionu kao i ženskim grupama sa prostora bivše Jugoslavije. 2006. i 2007. novine su se štampale u nešto izmenjenom izgledu, obilovale su informacijama namenjenim opštoj javnosti i bile insterovane u dnevnim novinama „Blic“ i „Danas“. 2010. godine smo se vratile starim dobrim Labris novinama, a po prvi put su štampane u boji. Labris novine su prva publikacija ove vrste u Srbiji koja je kompletno posvećena temama koje su bitne lezbejkama, sa člancima o lezbejskom zdravlju, lezbejkama u istoriji i onima koje su danas poznate, našim porodicama, nasiljem nad lezbejkama, informacijama sa internacionalne lezbejske scene, itd.

Labris web sajt

Labrisov prvobitni sajt je postavljen na internet 2001. godine, dvojezično (srpska i engleska verzija). Između ostalog sadržao je vesti (koje su uglavnom prevođene sa internacionalnih LGBT sajtova, kao i tekstove lokalnih novina), tekstove nekoliko kolumnistkinja lezbejki, spiskove filmova i knjiga sa LGBT tematikom, interesantno virtuelno putovanje i obilazak LGBT destinacija i mnogo drugih zanimljivih tekstova. Postavljen je i jedan od najpoznatijih lezbejskih stripova preveden sa engleskog. Labrisov sajt redizajniran je prvi put 2010. godine, da bi 2013. godine prerastao u portal koji ima i svoje ćerke projekte kao što je sajt za kampanju o istopolnim partnerstvima u Srbiji „Ljubav je zakon“. Tim web sajta, koji čine aktivistkinje Labrisa, se brine o tehničkom, literarnom i vizuelnom uređenju sajta.

EDUKACIJA I LOBIRANJE

Od 2005. godine u Labrisu je razvijen i program Lobiranja koji je priključen programu Edukacije. Program „Edukacija i lobiranje“ sprovodi se u cilju edukacije i informisanja svih onih koji rade u javnoj sferi o pravima istopolnih osoba, razvijanja i jačanja saradnje sa nevladinim organizacijama za ljudska prava, odgovornog i objektivnog medijskog izveštavanja i senzibilisanja stručnjakinja i stručnjaka iz institucija za rad sa lezbejskom i gej populacijom.

Pravno savetovalište

Od jula 2008. godine Labris započinje još jedan projekat/program – besplatna pravna pomoć za LGBT osobe. Savetovalište radi jednom nedeljno i obuhvata telefonsku i individualnu podršku, pravne informacije, savete i pisanje podnesaka. Radujemo se što možemo da naš rad sa lezbejkama proširimo još jednom važnom aktivnošću.
telefon: 011.33.74.018
mejl: jovanka.todorovic@labris.org.rs.

Javne akcije

Tokom godina Labris je organizovao i podržavao javne proteste drugih NVO u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava. Takođe smo organizovale, i podržale okrugle stolove na kojima se diskutovalo o temama osnovnih ljudskih prava. Među aktivnostima koje je Labris organizovao ili podržao, nalaze se pisanje saopštenja za javnost, reakcija, učestvovanje u obeležavanju važnih datuma za ženski i LGBT pokret. Avgusta 2003. godine Labrisje predao predlog zakona za istopolno partnerstvo. U cilju lobiranja vladinih i nevladinih organizacija da uvaže lezbejska ljudska prava Labris će inicirati „Stvaranje lobi tima“ projekat, koji će raditi na stvaranju atmosfere povoljne za uticaj na zakonodavtsvo.

Izdavaštvo

U cilju promocije lezbejske kulture Labris je objavio četiri knjige poezije koje su pisale naše aktivistkinje: Žene u mreži, Žene komete i Žene na ribarskom ostrvu Štefe Markunove, Lady M Jelene Labris i Ravnodušni šumarak Ljiljane Živković. Sve knjige se dele besplatno i predstavljaju bitne korake ka lezbejskoj vidljivosti kako za same aktivistkinje tako i za celu grupu.

Unutar projekta „Edukacija ženskih nevladinih organizacija“ (2002/2003) i „Edukacija ženskih nevladinih organizacija, organizacija za ljudska prava i medija“ (2003/2004) Labris je objavio „Čitanku“ na tri stotine stranica u tiražu od dve stotine primeraka. „Čitanka“ je podeljena ciljnim grupama i predata je Narodnoj biblioteci.

2012. godine Labris je objavio knjigu Pristojan život, lezbejske kratke priče sa prostora Ex Yu, koju je priredila Dragoslava Barzut.

Labris lifleti

Labris izdaje liflete, na srpskom i na engleskom sa bazičnim informacijama o grupi. Takođe smo objavile liflet „Nasilje nad lezbejkama“ u cilju promocije lezbejskih ljudskih prava. Labrisovi lifleti se distribuiraju široj javnosti, ženskim grupama, nevladinim organizacijama i LGBT grupama. Lifleti su veoma efektivan način da se ženama pruže informacije. Poruke u lifletima su kratke, jasne i lako razumljive. Veći deo distribicije urađen je preko domaće ženske mreže i preko ženskih grupa širom bivše Jugoslavije.

Labris brošure

Tokom 2002. godine Labris je objavio dve brošure. Jedna je namenjena mladim LGBT osobama i sadrži šezdesetak stranica, dok je druga namenjena roditeljima gejeva i lezbejki i sadrži dvadeset četiri strane. Obe brošure su distribuirane članicama Labrisa, drugim LGBT grupama u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji i ženskim grupama. Brošure su takođe postavljene na web sajt. Brošure su štampane i u narednim godinama, a među najznačajnijim se izdvajaju brošura o lezbejskom coming out-u, brošura sa tekstovima psihološkinje koja vodi psihološko savetovalište za lezbejke i dr.

Lezbejske nedelje

Zajedno sa lezbejsko-feminističckom organizacijom „Kasandra“ iz Slovenije, Labris je bio jedan od organizatora Prve lezbejske nedelje u Sloveniji 1997. godine, pod nazivom „Lezbejska prava su ljudska prava“. Ovaj skup, koji je okupio dvadeset pet lezbejki iz svih država bivše Jugoslavije, predstavlja jednu od prekretnica za mali lezbejski pokret u regionima bivše Jugoslavije. Tokom skupa doneta je odluka da se u budućnosti nastave okupljanja u drugim državama bivše Jugoslavije.

Godine 2002. Labris je organizovao Drugu lezbejsku nedelju u Vojvodini, na kojoj se okupilo šezdeset pet lezbejki iz Srbije, Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Obradivane su dvadeset dve različite teme kroz radionice i diskusione grupe. Skup je bio veoma značajan po pitanju osnaživanja lezbejske vidljivosti.

Članice Labrisa su takođe učestvovale na aktivističkom skupu lezbejskih grupa sa teritorija bivše Jugoslavije, održanom u Rovinju 2001. godine, kao i na seminaru za aktivistkinje lezbejskih grupa sa teritorija bivše Jugoslavije, održanom u Ljubljani 2002. godine.

Godine 2004. u Novom Sadu održana je i Treća lezbejska nedelja u organizaciji Labrisa.

U Beogradu je 2011. godine održana Četvrta lezbejska nedelja.

Dan ponosa gejeva i lezbejki

Svake godine Labris slavi i obeležava Dan ponosa različitim javnim manifestacijama i saopštenjima za novine. Iako situacija u regionu, uglavnom, nije još povoljna za ulicne marševe gejeva i lezbejki, ova prilika se koristi kako bi se promovisala lezbejska prava kao ljudska prava.

Godine 2001. Labris je u saradnji sa Gayten – LGBT grupom (Centar za promociju prava seksualnih manjina), i uz podršku raznih gej i lezbejskih grupa, organizovao prvu gej i lezbejsku Paradu ponosa u Srbiji, pod nazivom „Ima mesta za sve nas“. Ono što je trebalo da bude proslava različitosti na glavnom beogradskom trgu 30. juna 2001. pretvorilo u polje nasilja. Učesnice i učesnici naše parade, osobe iz raznih nevladinih organizacija, osobe koje su došle da nas podrže, kao i slučajne prolaznice i prolaznici, napadnute su i premlaćene od strane nasilne rulje od oko hiljadu ljudi, koja se okupila kako bi zaustavila ono što je proglašeno „orgijom perverzije“. Muškarci koji su učestvovali u lincču bili su iz nacionalističkih i religioznih pro-fašističkih grupa. Time je parada nasilno zaustavljena i bilo je više od četrdeset povredenih gradanki i građana. Policija nije intervenisala iako su ih organizatori parade upozorili o mogućim napadima.

Posle 2001. godine Labris svake godine obeležava na različite načine 27. jun, a od 2006. godine postoji praksa insertovanja Labris novina ili objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Blic“ i „Danas“ u cilju obeležavanja ovog datuma.

Lokalno i internacionalno umrežavanje

Labris je deo ženskih mreža i jedan od važnih političkih ciljeva našeg rada usmeren je na aktivizam i umrežavanje sa drugim ženskim grupama i aktivistkinjama. Kroz umrežavanje Labris je u prošlosti dobijao donacije i poklone od ženskih grupa i aktivistkinja, sve od literature, knjiga, novina na engleskom, francuskom, španskom jeziku pa do raznih video kaseta i podrške malim projektima od strane manjih lezbejskih grupa iz različitih regiona (npr. organizovanje žurki ili štampanje lezbejskih nalepnica, itd). Umrežavanje takođe podrazumeva razmenu informacija i štampanih materijala sa lezbejkama iz svih bivših jugoslovenskih republika kao i lezbejskim grupama iz različitih zemalja, učestvovanjem na konferencijama kao što su Konferencija o ženama Ujedinjenih Nacija (Peking 1995.), Peking plus pet konferenciji održanoj 2000. godine u Njujorku, kao i ILGA-Evropa konferencija 2001.

Labris je u cilju bolje saradnje sa ženskim grupama 2002. godine počeo realizaciju projekta „Edukacija ženskih grupa o lezbejskim ljudskim pravima“, koji se naredne godine razvio proširivši ciljnu grupu na ljudskopravaške nevladine organizacije kao i medije.

Medijska vidljivost

Mali broj aktivistkinja izlazi na televiziju i time sprovodi medijsku kampanju u cilju promocije lezbejskih prava u društvu. Kampanja pokriva sve vrste medija: novine, radio i TV, iako je televizija do skoro kompletno ignorisala pokrivanje teme LGBT egzistencije u Srbiji.

U saradnji sa Gaytenom i Queeriom, i uz pomoć drugih lezbejskih i gej grupa, Labris je tokom 2002. godine realizovao jednomesečni projekat pod nazivom „Medijska kampanja“. Cilj projekta bila je senzibilizacija javnosti na gej i lezbejsku egzistenciju putem medija. Slogan koji smo pružili javnosti bio je „Zajedno različiti“. Projekat je sproveden u tri grada: Beograd, Niš i Novi Sad. Puštan je TV spot, džingl na radiju, štampani su plakati, nalepnice i razglednice, koje su poslate svim vladinim telima, političarkama i političarima, nevladinim organizacijama i pojedinkama i pojedincima u Srbiji kao i u inostranstvu.

U cilju obeležavanja Dana ponosa lezbejki, gejeva, transdžender i biseksualnih osoba, tokom juna 2004. godine održana je medijska kampanja u trajanju od deset dana, koja je sprovedena putem radija, saopštenja za javnost i press konferencije.

„Ponosna na svoje roditelje“ je Labrisova kampanja podrške roditeljima, prijateljicama i prijateljima lezbejki i gej muškaraca koja je realizovana tokom oktobra i novembra 2006. godine. Kampanja je obuhvatala TV spot, radio džingl, šštampane materijale, info telefon i savetovalište, cčime smo želele da podržimo roditelje, prijateljice i prijatelje lezbejki i gej muškaraca u procesu prihvatanja seksualne orijentacije svog deteta i/ili osobe do koje im je stalo.

2007. godine Labris je uz podršku drugih LGBT grupa pokrenuo kampanju „Ljubav za sve“ protiv nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i gej muškarcima. U okviru kampanje bili su objavljeni bilbordi, štampane su razglednice, posteri i lifleti. Sledeće organizacije su podržale kampanju: Asocijacija Duga (Šabac), Gayten (Beograd), LAMBDA – Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture (Niš – Kragujevac), LGBT SOS (Beograd), NLO – Novosadska lezbejska organizacija (Novi Sad), Queer Beograd kolektiv (Beograd), Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti (Beograd), Siguran puls mladih (Beograd), Taboo (Zrenjanin) i Swedish Helsinki Committee.

Projekti prevođenja

Aktivistkinje Labrisa prevele su za Labris novine, web sajt, kao i druge publikacije poput Feminističkih sveski, neke od važnih lezbejskih klasika. Prevedeni su eseji Džoan Nesl, Odri Lord, Adrijan Rič, Lusi Irigarej, Šarlot Banc, itd.

Kulturni i umetnički program

Kulturni i umetnički program, koji se sprovodi u prostorijama Labrisa sastoji se od pozorišnih predstava – ove predstave su igrane od strane alternativnih ženskih pozorišta i imaju lezbejsku i feminističku sadržinu; večeri za druženje su večeri kada žene na neformalan način razmenjuju iskustva lezbejske egzistencije; žurke, kokteli, izložbe, jednodnevni izleti, predavanja, itd.

Lezbejske studije

U periodu od 1995. do 1998. godine na ženskim studijama u Beogradu održana je serija predavanja internacionalnih i regionalnih stručnjakinja na teme lezbejskih prava, identiteta, lezbejskog zdravlja, itd.

Pružicemo vam informacije o radu grupe – našoj istoriji, trenutnim i budućim aktivnostima, uslugama koje su vam na raspolaganju – podršku, prostor za edukaciju, druženje i razmenu mišljenja i iskustava sa drugim ženama.