Nevena Janković – Utisci sa treninga za LGBT političko liderstvo

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Nevena-blog

SRB

Okupiti dvadesetak mladih ljudi na jedno mesto danas nije teško. Okupirati im pažnju politikom zvuči daleko komplikovanije. To se najbolje videlo po tome koliko se grupa osipala, ali na kraju su ostali mladi ljudi koji jednog dana zaista mogu doprineti pozitivnim promenama u društvu.
Tempo kojim su se treninzi održavali nije bio naporan, jedan vikend u mesecu bio je rezervisan za naše okupljanje i učenje novih stvari, ili prosto davanje pravih imena stvarima koje smo već prethodno, onako usputno, znali.
U početku sam bila vrlo skeptična, bez nekog posebnog razloga. Prvi dan prvog treninga sam nažalost propustila, jer je to bio period neposredno nakon poplava koje su pogodile region, te se volontiralo. Drugog dana sam se osetila kao što se valjda osećaju klinci koji promene školu u sred školske godine. Svi su se donekle već upoznali i podelili prema državama iz kojih su došli. Na tom treningu nam se predstavilo četvoro predavača, neki su tu bili da podele svoja iskustva, a neki da nam prenesu znanje. Čuli smo šta je politička poruka i kako se ona pravilno kreira. Naučili smo razliku između poruke i slogana i pročešljali strukture političkih sistema u zemljama regiona.
Tada smo se uverili da trava definitivno nije zelenija u tuđem dvorištu, jer je po jedan predstavnik svake države iznosio realno stanje stvari položaja LGBT populacije.
Narednih pet meseci smo o poruci slušali gotovo od svakog predavača, bilo da li dolazi iz Srbije ili iz inostranstva, što je samo potvrdilo da je važno da tu lekciju dobro naučimo. Svaki od predavača unosio je lični pečat u svoje izlaganje te nam se ponekad činilo da prvi put slušamo o nekoj temi. Praktični primeri i vežbe koje smo radili, što grupno što individualno, u toku samih treninga pomogli su nam da bolje razumemo ispričano i primenimo naučeno. Pregovarali smo, pravili mini kampanje, predstavljali predloge budžeta kampanja, radili intervjue i vežbali javne nastupe.
Teško je u šest mesečnih treninga smestiti sve što bi osoba koja želi da uđe u političke vode trebalo da zna, ali može da se stekne pristojna podloga za dalje usavršavanje, čak i kod onih učesnika koji nisu imali nikakvo predznanje. Ono što se pokazalo kao najveći izazov za organizatore je zapravo jedina stvar na koju nisu mogli, niti mogu da utiču. Trebalo nas je sve animirati i ubediti nas da se bavimo politikom, na ovaj ili onaj način, nakon završetka seminara.
Politička situacija u zemljama iz kojih su mladi došli na ovaj seminar nije idealna za političku participaciju pripadnika LGBT populacije. Istini za volju, biti bilo šta i otvoreno se deklarisati kao gej, lezbejka ili trans* osoba nije lako, a još teže je doći do neke političke funkcije, makar i na lokalnom nivou. U zemlji u kojoj političke partije imaju „proverne“ ljude za svaki posao teško je uključiti se u stranačku strukturu i dokazati svoju stručnost u nekoj oblasti i time postati njihov kadar.
Pokušaji da se objasni stranim predavačima kakva je situacija na ovim prostorima kao da su nailiazili na zid opšteg optimizma i nisu dopirali do mozga. Svaka rasprava se završavala dobro upakovanom rečenicom koja je za cilj imala da osujeti svaki pokušaj odustajanja.
Stiče se utisak da su učesnici iz Srbije najbrže zaboravili na pomenuti seminar. Svako od nas vratio svojim poslovima i dnevnim navikama i sve što nam je ostalo od šestomesečnog treninga jesu povremena međusobna druženja.
Ono što će meni ostati, pored tog divnog druženja, je želja da budem „čovek iza kulisa“. Predavanje koje nam je držao Michael McCall iz Gay & Lesbian Victory Institute-a bilo je posvećeno kreiranju i vođenju kampanja i na mene je ostavilo najjači utisak. Ukoliko bude bilo prilike to je profesija kojom bih se bavila.

ENG

Bringing together twenty young people to one place is not difficult today. To occupy their attention to politics sounds far more complicated. This can be seen the best by how the group was winding down, but in the end the young people who one day can really contribute to positive change in society stayed.
The pace of held training sessions was not strenuous, one weekend in the month was reserved for our gathering and learning new things, or simply giving the real names of things that we have already knew.
At first I was very skeptical, for no particular reason. I unfortunately missed the first day of the first training, because it was the period following the floods that hit the region, and I’ve volunteering. On the second day I felt like kids who change school in the middle of the school year. All participants have already met each other and were shared by countries from which they came. At this training we were presented four lecturers, some were there to share their experiences, and some that convey knowledge. We learnt what the political message and how it is properly created. We have learned the difference between messages and slogans and combed through the structure of political systems in the region.
Then we realized that the grass is definitely not greener in someone else’s yard, because of one representative from each country was presenting the real state of things the position of the LGBT population.
For the next five months we have listened about delivering the message from almost every presenter, whether from Serbia or from abroad, which has only confirmed that it was important to learn that lesson well. Each of the speakers brought into the personal touch in his presentation, and sometimes we felt like it is the first time we hear about a topic. Practical examples and exercises that we’ve done, as a group as an individual, helped us better understand narrated and apply lessons learned. We negotiated, made a mini campaign, representing budget proposals campaigns, radio interviews and practiced public appearances.
It is difficult in six months training to put everything to the person wanting to get involed into politics, but decent basis for further improvement may be acquired, even for those participants who had no previous knowledge. What proved to be the biggest challenge for the organizers is actually the only thing I could not, nor can they influence. It took us all to entertain and persuade us that we do politics in this or that way, after the seminar.
The political situation in the countries where young people come to this seminar is not ideal for the political participation of the LGBT community. Truth be told, to openly declared oneself as gay, lesbian or transgender person is not easy, and even harder to get to some political function, even at the local level. In a country where political parties have „trusted“ people for each job is difficult to engage in party structure and prove your expertise in a certain field and thus become their staff.
Many attempts to explain foreign lecturers the situation in this region seemed like they ran into wall of general optimism and longer reaching the brain. Any discussion would end with a well packaged sentence which was aimed to thwart any attempt at quitting.
One gets the impression that the participants from Serbia forgot the seminar fastest. Each of us returned to their jobs and living habits and all that is left of a six-month training are occasional mutual friendship.
What will be left of the seminar for me, beside that wonderful companionship, is my desire to become „the man behind the scenes.“ Lecture that Michael McCall from the Gay & Lesbian Victory Institute delivered to us was dedicated to the creation and management of campaigns and left for me the strongest impression. If there’s any chance this is a profession which would be dealt with.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>