Aleksandar Savić – Utisci sa treninga za LGBT političko liderstvo

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 8, 2015

Aleksandar

SRB
Na predlog Labrisa i u želji da vam objasnim važnost aktivne političke participacije manjinskih grupa rešio sam da sa vama podelim ono što sam naučio kroz trening „LGBT Political Leadership“

Politika me je oduvek zanimala, još kao sedmogodišnji dečak redovno sam sa rodiiteljima bio deo svakodnevnih protesta koji su prethodili obaranju Miloševića, tada nisam puno znao o politici. Milošević je za mene bio čovek koji je učinio mnogo nepravdi i dovoljno je bilo da mi ni tada, kao ni danas, nije bilo ok da na neku nepravdu ne reagujem.

Odrastajući sam naučio mnogo toga o politici, ali i načinu na koji kao pojedinac mogu da se borim protiv nepravde, zgražavao sam se ljudi koji nisu imali stav o dešavanjima u društvu, kao i onih koji su se deklarisali kao apolitični. Kada sam napunio 18 godina, postao sam član Liberlano demokratske partije,  i moram da priznam da tim iskustvom nisam bio oduševljen, pa sam se nešto kasnije priključio Omladinskoj grupi Helsinškog odbora i tako i zvanično postao aktivista.

Voleo sam aktivizam, projekte na kojima smo radili, jer nisam osoba koja će iz fotelje da kuka nad situacijom u društvu. Angažman u Omladinskoj grupi Helsinškog odbora je verovatno najviše uticao na ono što sam danas. Tu sam naučio mnogo o ljudskim pravima, politici i radu u timu, ali i stekao divno iskustvo.

Početkom 2014 godine dobio sam poziv za učešće na gore pomenutom treningu koji su organizovali Labris, NDI i Victory institute, sama ideja treninga me je poprilično interesovala i bez puno razmišljanja sam ispunio aplikacioni formular i nakon nekoliko nedelja saznao da sam primljen. Lično, nisam smatrao da je za LGBTI zajednicu krucijalno da ima svoje predstavnike u političkim strukturama, ali sam bio spreman da svoje mišljenje promenim, što se kasnije i desilo.

Već tokom prvih sesija naučili smo da politička participacija LGBTIl judi jeste važna za našu zajednicu,  kao i da ona nije nemoguća kao što je većina nas do tada smatrala. Naučili smo dosta toga o tome kako se gradi politička karijera, na koje načine možemo da prikupimo novac za potrebe kampanje, ali i kako da osmislimo čitavu strategiju i kampanju, vežbali javne nastupe, formiranje poruka i slogana. Tih šest meseci mi je zasita donelo dosta toga, uživao sam u predavanjima i radionicama, svaka sesija je bila novi izazov. Od sam organizatora/ki treninga dobijali smo puno podrške i motivacije, upoznali smo dosta divnih trenera među kojima bih posebno istakao Nebojšu Andrića od koga smo naučili mnogo toga o politici, komunikaciji i marketingu.

Tokom ovih sesija naučili smo mnogo o političkim i partijskim sistemima zemalja u regionu. Poznavanje toga je zaista preduslov za bilo kakvu vrstu ozbiljnog političkog angažmana. Sesije su bile interaktivne prirode, bez ex cathedra predavanja, što je bilo naročito značajno i interesantno. Tokom ovih treninga bih naročito istakao i trud Luisa Abolafie, predstavnika Victory Institute-a, koji je preneo njegovo iskustvo u radu sa LGBT političkim aktivizmom iz SAD. Naročito je bilo značajno da čujemo o grassroots pokretima, koji su svojstveni američkoj političkoj kulturi i o kojoj nismo imali mnogo prilike da čujemo ovde. Završni deo našeg treninga – trodnevni boravak u Kovačici sa simulacijama je zaista bio kruna celokupnog projekta.

Ovaj trening je za mene bio višestruko značajan – ne samo što sam naučio o političkim sistemima i veštinama javnog zagovaranja o kojima ne bih imao prilike da čujem tokom formalnog obrazovanja, nego što sam i sam uvideo značaj političkog angažmana LGBTI osoba za osnaživanje same LGBTI zajednice. Autovanje javnih ličnosti iz pop kulture ili umetnosti, poput pevača/čica, glumaca/ica ili pisaca/spisateljica je važno za senzibilisanje populacije prema LGBTI osobama, ali da bi se senzibilitet i politički artikulisao – LGBTI političari su suštinski neophodni. Na lokalu, u parlamentu, na izabranim ili imenovanim funkcijama, bitno je da ih ima. Ovakva vrsta treninga ohrabruje i osnažuje već autovane LGBTI ljude da uđu u političku arenu, i ovo je bila jedinstvena prilika za mene da na takvoj vrsti treninga učestvujem.

ENG
Dear,

In order to explain the importance of active political participation of minority groups, and following the suggestion of Labris, I have decided to share with you what I have learned through the training „LGBT Political Leadership“.

I’ve always been interested in politics.

As a seven year old boy, my parents used to take me to the protests that led to Milosevic’s resignation, so in a way, I was an activist before I was really able to understand the meaning of politics. For me, Milosevic was a man who had committed a lot of injustice, and for me then as it is for me now, it was not okay not to respond to injustice.

Growing up I learned a lot about politics, but also about the manner in which I as an individual can fight against injustice. I was horrified by people who had no attitude regarding social development, as well as those who declared themselves apolitical. When I turned 18, I became a member of LDP (Liberal Democratic Party) and I must admit that I was not thrilled by this experience; I later joined the Youth Group of the Helsinki Committee and thus officially became an activist.

I loved activism and the projects that we worked on because I’m not a person who would complain about the situation from the “comfortable armchair” of our society. Involvement in the Youth Group of the Helsinki Committee was probably the most influential on who I am today. There, I learned a lot about human rights, about politics and teamwork, and also I gained a great experience.

Beginning in 2014 I received an invitation to participate in the above training organized by Labris, Victory Institute and NDI and the idea of ​​training left me quite interested. Without much thinking, I filled out the application form and after a few weeks I learned that I had been accepted to the training. Personally, I didn’t think it was crucial for the LGBT community to have their own representatives in the political structures, but I was ready to change this opinion, which later happened.

Already during the first session we had learned that political participation of LGBT people is important for our community, as most of us previously thought. We learned a lot about how to build a political career, what ways we can raise money for the campaign, and how to design the whole strategy and campaign. We practiced public appearances, and forming messages and slogans. Those six months brought a lot of things for me. I enjoyed the lectures and workshops; each session was a new challenge and the trainers motivated and supported us. We met many wonderful trainers, among which I would particularly emphasize Nebojsa Andric, from whom we learned a lot about politics, communication and marketing.

During these sessions we learned a lot about the political and party systems in the region. Becoming familiar with this is indeed a precondition for any kind of serious political engagement. Sessions were interactive, free of “ex cathedra” lectures, which were particularly important and interesting. During these training sessions, I would particularly stress the effort Luisa Abolafia, Victory Institute representative, who conveyed his experience in working on US LGBT political activism. It was  particularly important that we heard about grassroots movements, which are inherent in the American political culture, and which we have not had much opportunity to hear about here. The final part of our training – a three-day stay in Kovacica that included simulations, was is indeed the crown of the entire project.

This training was significant in multiple ways for me – not only did I gain knowledge about political systems and advocacy skills that I did not have a chance to learn through my formal education, but I also realized the importance of political engagement of LGBTI people to empower the LGBT community.

The coming out of public figures from pop culture or art, such as singers, actors or actresses, and writers is important to sensitize the population towards LGBT people; but for political sensibility and coherency – LGBT politicians are fundamentally necessary. At the local level, in parliament, and in elected or appointed positions, it is important to have them. This kind of training encourages and strengthens LGBTI people that are already out, to enter the political arena, and this was a unique opportunity for me to participate in this kind of training.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>