Mesečne arhive: avgust 2015

Svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biće uklonjeni

Kategorija: Edukacija, Vesti / Datum: avgust 21, 2015

U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Labrisu na Zahtev za usaglašavanje sadržaja udžbenika sa zakonom, navodi se da će svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biti preispitani i uklonjeni


Labris je u aprilu na adresu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Zahtev za preispitivanje sadržine udžbenika i nastavnih sredstava u kojima su izneti diskriminatorni stavovi i njihovo usklađivanje sa vrednostima sadržanim u članu 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima („Službenom glasniku RS“, br. 72/2009). Labris je ponovio zahtev 27. jula a odgovor je stigao početkom ovog meseca, nakon što je Skupština Srbije, 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o udžbenicima (“Sl.glasnik RS”, br. 68/2015).

U odgovoru koji smo dobile Zavod se obavezao da će pristupiti izradi predloga podzakonskih akata koji će bliže definisati plan udžbenika i standarde kvaliteta udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i didaktičkih nastavnih sredstava, pri čemu će se voditi računa i o odrednicama koje eleminišu svaki oblik diskriminatorskog odnosa ili sadržaja u odnosu na sve manjinske grupe ili pojedince.

odgovor Zavoda 5.08.2015

U Zahtevu koji je Labris uputio Zavodu podsetile smo na Odredbu člana 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2009) kojom je propisano da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti devojčica i dečaka, te da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije. Takođe, podsetile smo na to da je Republika Srbija država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima kako to i Ustav Republike Srbije definiše.

Zajedno za zahtevom Labris je Zavodu dostavio i kvalitativnu analizu napravljenu na uzorku 26 udžbenika koji su u upotrebi iz oblasti psihologije, medicine i biologije. U tim udžbenicima naišli smo na čak 18 citata u kojima se o istopolnoj ili biseksualnoj seksualnoj orijenataciji govori na uvredljiv, diskriminatoran i nenaučno zasnovan način. Naime, istopolna seksualna orijentacija je još 17. maja 1990. godine uklonjena sa liste mentalnih bolesti, a Srpsko lekarsko društvo 2008. godine je javno potvrdilo da homoseksualnost nije bolest.

Labris izražava zadovoljstvo pozitivnim odgovorom Zavoda, prvenstveno činjenicom da će se svi užbenici koji su u upotrebi više od 20 godina usaglasiti sa novim standardima kvaliteta udžbenika. Kako verujemo da smo na zajedničkom putu koji za krajnji cilj ima uvremenjene udžbenike usklađene sa zakonom, uputićemo zvaničan dopis Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja sa zahtevom za dostavljanjem vremenskog okvira planiranih aktivnosti za uklanjanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika.


*Projekat „Obrazovanjem do boljeg socijalnog položaja LGBT osoba“ podržala je Ambasada Kraljevine Holandije

Marko Ivković biografija / biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Marko Ivkovic

SRB
NDI Programski direktor za regionalne izbore i osnaživanje političkih procesa.

Marko Ivković je u Nacionalni demokratski institut došao sa sedamnaest godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva širom Balkana i Evroazije. Ivković je odgovoran za izradu i sprovođenje regionalnog programa NDI-a sa sedištem u Beogradu je, gde radi na izborima, transparentnosti i odgovornosti vlade kao i na uključivanju nedovoljno zastupljenih i marginalizovanih grupa u politici. Uz to pruža pomoć partnerima iz NDi u vezi sa pitanja kao što su razvoj liderstva, zagovaranje, komunikacija sa građanima, nadzor i edukacija u pogledu nepristrasnih izbora kao i širi organizacioni razvoj.
Pre dolaska u NDI, Ivković je devet godina radio sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u Srbiji. Za to vreme, Ivković je učestvovao u brojnim programima za asistenciju na izborima kao i programima na temu zagovaranja širom Evroazije i Balkana, sprovedeno pod okriljem NDI, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) i Evropska mreža organizacija za posmatranje izbora (ENEMO ).
Ivković ima MBA diplomu iz organizacionog menadžmenta.

ENG
NDI’s Regional Elections Administration and Political Processes Strengthening Program Director.

Mr. Marko Ivkovic comes to the National Democratic Institute with seventeen years of experience working with civil society organizations across the Balkans and Eurasia. Ivkovic is responsible for designing and implementing NDI’s Belgrade based Regional Program, working on electoral transparency and accountability of the government, and inclusion of underrepresented and marginalized groups in politics. He also assists NDI’s partners on issues such as leadership development, issue advocacy, citizen outreach, nonpartisan election-related education and monitoring, and broader organizational development.
Prior to joining NDI, Ivkovic worked for nine years with the Centre for Free Elections and Democracy (CeSID) in Serbia. While affiliated with CeSID, Mr. Ivkovic participated in numerous election assistance and issue advocacy programs throughout Eurasia and Balkans, conducted under the auspices of NDI, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO).
Ivkovic holds a MBA degree in Organizational Management.

Rajmonda Sylbijem biografija / biography

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans, Uncategorized / Datum: avgust 19, 2015

Rajmonda

SRB
Rajmonda Silbije, izvršna direktorka Centra za ravnopravnost i slobodu (CEL Kosovo), jedna je od malobrojnih vidljivih LGBT aktivista/kinja koji se javno zalažu za prava LGBT osoba.
Rajmondin rad u organizaciji CEL je fokusiran na zaštitu i promociju LGBT prava na Kosovu. Organizacija CEL nastoji da ojača LGBT zajednicu, da podigne nivo svesti opšte populacije po pitanju LGBT tema i poboljšanja trenutnog položaja u pogledu poštovanja LGBT prava na Kosovu.

ENG
Rajmonda Sylbije, executive director of the Centre for Equality and Libert (CEL Kosova). One of the few visible and vocal LGBT activist in Kosovo.
My work within the CEL is focused in protection and promotion of the LGBT rights in Kosovo. We aim to empower the LGBT community, increase the awareness of the general population regarding LGBT issues and advocate for improvement of the current situation regarding the respect of the LGBT rights in Kosovo.

Jerry Buttimer biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Jerry

 

SRB

Džeri Buttimer je izabran u Dáil Éireann februara 2011. godine, što predstavlja predstavljajući biračko telo Cork South Central. Zamenik Buttimer je imenovan za predsednika Zajedničke komisije za zdravlje i decu Oireachtasa u julu 2011. Pre njegovog izbora za Dail Eireann, zamenik Buttimer je služio kao senator, pošto je izabran jula 2007. godine, a bio je i član Gradskog veća Kork od 2004. godine do 2007.

Tokom Butimerovog mandata u Zajedničkoj komisiji za zdravlje i decu revidirana su politička pitanja visokog profila. U januaru 2013. godine uspešno vodio tri dana rasprave u spornom pitanju prekida trudnoće. Nakon niza sastanaka na pitanju zloupotrebe alkohola i drugih droga Komisija je predstavila paket opcija Vladi na razmatranje.

Zamenik Buttimer je prvi otvoreni gej član Fine Gael-a i osnivač LGBT ogranka njegove stranke. Jedan od 6 članova te partije u irskom parlamentu. Bio je član ustavne konvencije koja je zagovarala održavanje referenduma bračne ravnopravnosti Irske i učestvovao u Upravnom odboru FG referendumske kampanje za bračnu jednakost i ravnopravnost.
Van politike, Buttimer je aktivno uključen u svojoj lokalnoj zajednici. Uručena mu je nagrada Nacionalnog komiteta za marketing.

ENG
Jerry Buttimer was elected to Dáil Éireann in February, 2011 representing the constituency of Cork South Central. Deputy Buttimer was appointed as Chairperson of the Oireachtas Joint Committee on Health and Children in July 2011. Prior to his election to Dáil Éireann Deputy Buttimer served as a Senator, having been elected in July 2007, and was a member of Cork City Council from 2004 to 2007.

Under Deputy Buttimer’s stewardship the Oireachtas Joint Committee on Health and Children has examined a number of high profile policy issues. In January 2013 he successfully led three days of hearings into the contentious issue of the termination of pregnancy facilitating debate and discussion between a diverse range of opinions. Following a series of meetings on the issue of the misuse of alcohol and other drugs the Committee has presented a suite of options to Government for its consideration. Deputy Buttimer has also led the Committee’s consultation process on the proposed Children First Bill which will put in place a statutory framework to protect children and combat child abuse and neglect.

Deputy Buttimer was the first openly gay member of Fine Gael and founder of his party’s Lgbt group. One of 6 members of Irish parliament. He was a member of the constitutional convention which advocated the holding of Ireland’s marriage equality referendum and participated on steering Committee of FG marriage equality referendum campaign and in gender recognition bill

Outside of representative politics Deputy Buttimer is actively involved in his local community and the GAA. Deputy Buttimer served on the GAA National Marketing Committee, as well as Chairman of his local Bishopstown GAA Club.

Biljana Ginova biografija / biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Biljana Ginova

SRB

Biljana Ginova je aktivistkinja za ljudska prava i aktivna članica civilnog društva u Makedoniji od kasnih devedesetih. Tokom poslednjih 15 godina, borila se za ljudska prava manjina i posvetila se osnaživanju marginalizovanih grupa. Pre dve godine osnovala je lezbejsku i feminističku grupu za podršku – LezFem sa ciljem da ukaže na probleme sa kojim se suočavaju lezbejke kao i da promoviše lezbejski feminizam u LGBT i ženskom pokretu u Makedoniji.

Od marta 2013. je i finansijska menadžerka Helsinškog odbora za ljudska prava Makedonike i LGBTI Support Center-a u Skoplju.

ENG

Biljana Ginova is a human rights activist and an active member of the civil society in Macedonia since late 90’s. In the past decade and a half, she has advocated for minority rights and has devoted her time to strengthening different marginalized groups. Two and a half years ago, she co-founded and became a member of the Lesbian and Feminist Support Group – LezFem aiming to point out the problems faced by lesbians as well as to promote lesbian feminism in the LGBTI and women’s movements in Macedonia.

Since March 2013, she is a financial manager of Helsinki Committee for Human Rights of Republic of Macedonia and LGBTI Support Center in Skopje

Aleksandar Saša Zeković biografija / biography

Kategorija: Conference Speakers 2015, Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Aleksandar Saša Zeković biografija

ENG
Aleksandar Saša Zeković (1974) is the President of the Council for Civil Control of the Police, which is a collective ombudsman body in Montenegro, specialized for the matters of the police.

He was engaged in professional monitoring of the police since 2000. He coordinated the programs of the police reform and of the strengthening of its capacities for the communication and cooperation with the minority communities. He is particularly dedicated to the enhancement of the overall integrity of the police and the bettering of the application of the police authority in the cases of family violence, cases of persons with disability and the LGBT community. He managed the LGBT projects in the area of police training, as well as the training of prosecutors and judges, first of its kind implemented in Montenegro.

At the University of Montenegro, he received his MA degree on the subject „Political criteria in the accession process of Montenegro to the European Union“.

Aleksandar was a member of the experts groups drafting the Law on freedoms and rights of the minorities, first state report of Montenegro on the implementation of the Framework convention of the Council of Europe for the rights of the minorities, as well as the first Governments LGBT Strategy. He was a human rights violation researcher, coordinator/researcher of the Humanitarian Law Fund, program director of the Center for Civic education, the director of Roma Scholarship Foundation and the President of the Steering Committee of LGBT Forum Progress. He is the founder of the Alternative Institute.

He is an author, coauthor or editor of over thirty experts publications, academic analysis or studies as well as two official school textbooks.

SRB

Aleksandar Saša Zeković (1978) je predsednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji predstavlja kolektivno ombudsmansko telo u Crnoj Gori, specijalizovano za slučajeve vezane za policiju.

Bio je angažovan u stručnom praćenju rada policije od 2000. godine i koordinirao programe reforme policije i jačanja njenih kapaciteta za komunikaciju i saradnju sa manjinskim zajednicama. On je posebno posvećen poboljšanju sveukupnog integriteta policije i poboljšanje primene policijskih ovlašćenja u slučajevima porodičnog nasilja, a bilo je slučajeva i osoba sa invaliditetom i pripadnika LGBT zajednice. Koordinisao je LGBT projekte u oblasti policijske obuke, kao i obuku tužilaca i sudija, prva takve vrste koji su realizovani u Crnoj Gori.

Na Univerzitetu Crne Gore masterirao je na temu „Politički kriterijumi u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji“.

Aleksandar je bio pripadnik eksperata Grupe za izradu Zakona o slobodama i pravima manjina i državnog izveštaja Crne Gore o sprovođenju Okvirne konvencije Saveta Evrope za prava manjina, kao i prvih vladinih LGBT strategija. Istraživao je kršenje ljudskih prava, koordinator / istraživač Fonda za humanitarno pravo, programski direktor Centra za građansko obrazovanje, direktor Fondacije za stipendiranje Roma i predsednik Upravnog odbora LGBT Forum Progres. On je osnivač Instituta Alternativa.

Saša je autor, koautor i urednik preko trideset stručnih publikacija, akademskih analiza i studija, kao i dva zvanična školska udžbenika.

Kako pop muzika započinje dijalog o queer-u

Kategorija: prenosimo, Umetnost / Datum: avgust 19, 2015

Grimes, Shamir i Angel Haze prozivaju koncept rodne binarnosti i definišu sopstvene identitete


„’Girls will be girls and boys will be boys / It’s just the way it is’“, tvitovala je Sadie Dupuis iz benda Speedy Ortiz pre nekoliko nedelja, a onda je dodala – „no they won’t / no it isn’t.“ Istovremeno, uz još više publiciteta, Miley Cyrus je obnarodovala, „Uopšte se ne identifikujem sa onim što su tradicionalne definicije muškarca ili žene, i to je ono što sam morala da shvatim: Nije da ne volim da budem devojka; ono što mi smeta i nevira me je fioka u koju te onda guraju.“

I dok je medijska pažnja bila usmerena najviše na njene iskrene komentare o seksualnosti, upravo su neka njena razmišljanja o rodu i queer-u ta koja ukazuju na jednu relativno novu, iznijansiranu promenu u kulturi mladih. Performativna adroginija, naravno, nije ništa novo – posebno u muzičkom svetu. Još od Dejvida Bouvija i njegovih pozorišnih kostima, ekstravagantne šminke i oštrih jagodica, muzičari/ke se javno poigravaju sa očekivanjima u vezi sa rodom i heteronormativnošću. Međutim nedavno je, sa pojavom kritičkih glasova umetnica/ka kao što su Angel Haze, Shamir, Anjimile i Grimes, to postalo suptilnije, ličnije. Više deo same ličnosti, nego nastupa.

Evo nekoliko popularnih muzičara/ki čiji se rodni identiteti nalaze negde između rigidnih binarnih podela na muško i žensko.

SHAMIR

Otkad je stvar On The Regular postala popularna, uz Shamirov kontratenor i androgini izgled, on je konstantno morao da balansira između potvrđivanja roda koji mu je pripisan po rođenju i tvrdnji da mu je to potpuno nebitno. „Ne volim da se striktno određujem kao muškarac, a ne volim ni da se identifikujem ni kao žena. Ja nemam takav odnos prema rodu,“ rekao je jednom. Ili još direktnije, „Rodno se ne određujem, a ni seksualno, uopšte mi to nije bitno.“ Njegov opušteni stav prema rodnom izražavanju načinio ga je nekom vrstom idola kod mlađih fanova.

GRIMES

Ova pop umetnica je izdala demo stvar REALiTi, ali se ona nije našla na albumu jer je izgubila audio fajl pre nego što je uspela da je izproducira. Voli da se bavi miksovanjem, i pored muškaraca koji joj konstantno nude pomoć jer pretpostavljaju da joj to ne ide od ruke i da će bez njih propasti. „To je ista ona pretpostavka po kojoj pošto sam žena, ne razumem tehnologiju.“ Možda su ove pretpostavke o rodu ono što je navelo da na Tviteru napiše „Odlično funkcionišem u rodno neutralnom prostoru, tako da su mi nebitne zamenice kada se o meni priča. Ne preferiram nijednu, mada bih volela kada me ne bi stalno određivali kao ženu. Sve što stalno slušam o Grimes je totalno rodno uslovljeno i zbog toga mi je uvek neprijatno.“

ANJIMILE

Kada je The Boston Globe pisao o indi popu Anjimile, predstavili su je kao pevačicu i govorili u ženskom rodu. U svom Facebook postu, Anjimile se zahvalilo na članku i istaklo, „Ovo je pravi trenutak da javno i zvanično izjavim da koristim rodno neutralne zamenice: oni/njih/njihovo. Ne ona/nju/njeno.“ U jednom intervjuu, Anjimile je pojasnilo važnost svog identiteta: „Moja iskustva nebinarne osobe, crne, queer osobe, svesno i podsvesno utiču na moje tekstove, i mislim da mnoge moje stvari govore o osećaju izolacije i drugosti. Teško mi je da se setim da identiteti kao što je moj postoje, kada ih retko kad viđam oko sebe. Želim da moja muzika dopre do marginalizovanih zajednica, tako da mogu da vide nekog sličnog sebi. Želim da crne rodnoqueer osobe, queer obojene osobe, obojene žene, queer osobe generalno… želim da vide kako neko njihov pravi super muziku i kako je uspeo, uprkos cis belom heteropatrijarhatu. Želim da ljudi vide rodnoqueer crnu osobu koja predvodi jedan bend. Želim da svi to vide.“ Amen!

RAE SPOON

Za Spoon, kanadskog umetnika koji piše uzvišeno lepu muziku „rod je nešto poput čitavog svemira“. Spoon je živelo kao muškarac 10 godina, pre nego što je shvatilo da su očekivanja koja idu uz muški identitet jednako ograničavajuća. „Rodna očekivanja potiču od seksizma. Pošto sam se autovalo koristeći zamenicu ’oni’, to znači da odbijam tu ulogu. Bilo ko može da uradi isto. Ja idem ka jednoj vrsti otvorenosti. Rodna binarnost će u nekom trenutku izdati svakog od nas, a to je glupo. U mom pristupu životu, ja sebe ne izdvajam, ne činim ’drugim’; sebe vidim kao deo celine koje smo svi/e/o deo.“

ST. VINCENT

„Ja nisam neko ko je za rodni i seksualni apsolutizam“, kaže Annie Clark, koja je više puta bila poređena sa Dejvidom Bouvijem. „U potpunosti podržavam i deo sam spektra.“ Često je pitaju kog je roda, govore o njoj u kontekstu „žena u rok muzici“ i postavljaju pitanja o nebinarnom identitetu. Kada su je jednom u Australiji pitali o činjenici da je jedna od retkih ženskih izvođačica na festivalu, odgovorila je: „Ja sam žensko? Zaboravila sam. Mislim, stvarno ne znam šta da kažem na tu temu. Ne pevam niti sviram svojom vaginom…“ Kasnije je priznala potencijalnu grešku izjednačavanja bivanja ženom sa vaginama, tako što je prenela tvit jedne fanovke koja je nežno kritikovala zbog brisanja trans osoba.

ANGEL HAZE

Kada je fan pitao reperku na Tviteru kako objašnjava svoj rodni identitet, Haze je reklo sledeće, „Arodna osoba (ne želim da objašnjavam dalje).“ To je bio precizan odgovor, odgovor koji nosi njihovu apatiju prema svetu koji od nebinarnih osoba očekuje da se stalno pravdaju i objašnjavaju sebe. Haze je ipak dodalo nešto, ali u iskrenom intervjuu kasnije: „Kada čujem da ljudi koriste reč ona kada govore o meni, ja budem u fazonu, ’O kome oni to?’ Oduvek sam se tako osećala. Stalno se vrtim u krug pokušavajući da objasnim neke stvari. To je tako… pao mi je veliki teret s ramena. Više ne moram da budem u fazonu, ’Hej, ne prinosi mi tu haljinu’ ili ’Hej, nisam ja ’ona’“.

1121343

Prevod: MJ za Gayten
Izvor: dazeddigital.com

Nevena Janković – Utisci sa treninga za LGBT političko liderstvo

Kategorija: Democracy for all: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans / Datum: avgust 19, 2015

Nevena-blog

SRB

Okupiti dvadesetak mladih ljudi na jedno mesto danas nije teško. Okupirati im pažnju politikom zvuči daleko komplikovanije. To se najbolje videlo po tome koliko se grupa osipala, ali na kraju su ostali mladi ljudi koji jednog dana zaista mogu doprineti pozitivnim promenama u društvu.
Tempo kojim su se treninzi održavali nije bio naporan, jedan vikend u mesecu bio je rezervisan za naše okupljanje i učenje novih stvari, ili prosto davanje pravih imena stvarima koje smo već prethodno, onako usputno, znali.
U početku sam bila vrlo skeptična, bez nekog posebnog razloga. Prvi dan prvog treninga sam nažalost propustila, jer je to bio period neposredno nakon poplava koje su pogodile region, te se volontiralo. Drugog dana sam se osetila kao što se valjda osećaju klinci koji promene školu u sred školske godine. Svi su se donekle već upoznali i podelili prema državama iz kojih su došli. Na tom treningu nam se predstavilo četvoro predavača, neki su tu bili da podele svoja iskustva, a neki da nam prenesu znanje. Čuli smo šta je politička poruka i kako se ona pravilno kreira. Naučili smo razliku između poruke i slogana i pročešljali strukture političkih sistema u zemljama regiona.
Tada smo se uverili da trava definitivno nije zelenija u tuđem dvorištu, jer je po jedan predstavnik svake države iznosio realno stanje stvari položaja LGBT populacije.
Narednih pet meseci smo o poruci slušali gotovo od svakog predavača, bilo da li dolazi iz Srbije ili iz inostranstva, što je samo potvrdilo da je važno da tu lekciju dobro naučimo. Svaki od predavača unosio je lični pečat u svoje izlaganje te nam se ponekad činilo da prvi put slušamo o nekoj temi. Praktični primeri i vežbe koje smo radili, što grupno što individualno, u toku samih treninga pomogli su nam da bolje razumemo ispričano i primenimo naučeno. Pregovarali smo, pravili mini kampanje, predstavljali predloge budžeta kampanja, radili intervjue i vežbali javne nastupe.
Teško je u šest mesečnih treninga smestiti sve što bi osoba koja želi da uđe u političke vode trebalo da zna, ali može da se stekne pristojna podloga za dalje usavršavanje, čak i kod onih učesnika koji nisu imali nikakvo predznanje. Ono što se pokazalo kao najveći izazov za organizatore je zapravo jedina stvar na koju nisu mogli, niti mogu da utiču. Trebalo nas je sve animirati i ubediti nas da se bavimo politikom, na ovaj ili onaj način, nakon završetka seminara.
Politička situacija u zemljama iz kojih su mladi došli na ovaj seminar nije idealna za političku participaciju pripadnika LGBT populacije. Istini za volju, biti bilo šta i otvoreno se deklarisati kao gej, lezbejka ili trans* osoba nije lako, a još teže je doći do neke političke funkcije, makar i na lokalnom nivou. U zemlji u kojoj političke partije imaju „proverne“ ljude za svaki posao teško je uključiti se u stranačku strukturu i dokazati svoju stručnost u nekoj oblasti i time postati njihov kadar.
Pokušaji da se objasni stranim predavačima kakva je situacija na ovim prostorima kao da su nailiazili na zid opšteg optimizma i nisu dopirali do mozga. Svaka rasprava se završavala dobro upakovanom rečenicom koja je za cilj imala da osujeti svaki pokušaj odustajanja.
Stiče se utisak da su učesnici iz Srbije najbrže zaboravili na pomenuti seminar. Svako od nas vratio svojim poslovima i dnevnim navikama i sve što nam je ostalo od šestomesečnog treninga jesu povremena međusobna druženja.
Ono što će meni ostati, pored tog divnog druženja, je želja da budem „čovek iza kulisa“. Predavanje koje nam je držao Michael McCall iz Gay & Lesbian Victory Institute-a bilo je posvećeno kreiranju i vođenju kampanja i na mene je ostavilo najjači utisak. Ukoliko bude bilo prilike to je profesija kojom bih se bavila.

ENG

Bringing together twenty young people to one place is not difficult today. To occupy their attention to politics sounds far more complicated. This can be seen the best by how the group was winding down, but in the end the young people who one day can really contribute to positive change in society stayed.
The pace of held training sessions was not strenuous, one weekend in the month was reserved for our gathering and learning new things, or simply giving the real names of things that we have already knew.
At first I was very skeptical, for no particular reason. I unfortunately missed the first day of the first training, because it was the period following the floods that hit the region, and I’ve volunteering. On the second day I felt like kids who change school in the middle of the school year. All participants have already met each other and were shared by countries from which they came. At this training we were presented four lecturers, some were there to share their experiences, and some that convey knowledge. We learnt what the political message and how it is properly created. We have learned the difference between messages and slogans and combed through the structure of political systems in the region.
Then we realized that the grass is definitely not greener in someone else’s yard, because of one representative from each country was presenting the real state of things the position of the LGBT population.
For the next five months we have listened about delivering the message from almost every presenter, whether from Serbia or from abroad, which has only confirmed that it was important to learn that lesson well. Each of the speakers brought into the personal touch in his presentation, and sometimes we felt like it is the first time we hear about a topic. Practical examples and exercises that we’ve done, as a group as an individual, helped us better understand narrated and apply lessons learned. We negotiated, made a mini campaign, representing budget proposals campaigns, radio interviews and practiced public appearances.
It is difficult in six months training to put everything to the person wanting to get involed into politics, but decent basis for further improvement may be acquired, even for those participants who had no previous knowledge. What proved to be the biggest challenge for the organizers is actually the only thing I could not, nor can they influence. It took us all to entertain and persuade us that we do politics in this or that way, after the seminar.
The political situation in the countries where young people come to this seminar is not ideal for the political participation of the LGBT community. Truth be told, to openly declared oneself as gay, lesbian or transgender person is not easy, and even harder to get to some political function, even at the local level. In a country where political parties have „trusted“ people for each job is difficult to engage in party structure and prove your expertise in a certain field and thus become their staff.
Many attempts to explain foreign lecturers the situation in this region seemed like they ran into wall of general optimism and longer reaching the brain. Any discussion would end with a well packaged sentence which was aimed to thwart any attempt at quitting.
One gets the impression that the participants from Serbia forgot the seminar fastest. Each of us returned to their jobs and living habits and all that is left of a six-month training are occasional mutual friendship.
What will be left of the seminar for me, beside that wonderful companionship, is my desire to become „the man behind the scenes.“ Lecture that Michael McCall from the Gay & Lesbian Victory Institute delivered to us was dedicated to the creation and management of campaigns and left for me the strongest impression. If there’s any chance this is a profession which would be dealt with.